زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2009/07/23

آرامش

بنام خدا بخشنده مهربان
براي بدست آوردن زندگي آرام ، آرامش را از دست ندهيد. اگر مال دنيا آرامش را از انسان بگيرد و تشويش و نگراني را موجب شود ، هيچ ارشي ندارد. داستان زير واقعي است، اما اسم غير واقعي است.( اين وبلاگ اسلام راستين را معرفي مي كند و به گروه و حزب و فرقه خاصي تعلق نداشته و ندارد و از فرقه گرائي و قوم گرائي و نژادپرستي به شدت بيزار است) .

عباس براي بدست آوردن آرامش ، آرامش در زندگي را از دست داده بود . او يك خانه داشت اما يك خانه ديگر هم مي خواست. او مي خواست يك خانه ديگر هم داشته باشد تا در دوران پيري سرمايه اي براي او باشد. او پيش خود فكر مي كرد كه اگر يك روز ورشكست شود! و يا دچار مريضي صعب العلاجي شود! چه كار كند؟! اين مورد در ذهن او به يك مشكل بزرگ تبديل شده بود. او پيش خود فكر مي كرد كه اگر روزي بي پول شود ، آبرويش پيش همه خواهد رفت و مجبور است كه كار ساده اي پيشه گيرد و اعتبار چندين ساله اش از بين خواهد رفت! اين افكار وسوسه انگيز در نظر عباس تدبيري بود براي ايام مباداي نداري فرضي. همين وسوسه هاي شيطان او را به سمت اندوختن يك خانه ديگر سوق داد. او در اين راه مقدار زيادي پول كم آورد و هول برش داشت. حرص و جوش آرامش را از او گرفته بود ، بطوريكه با شريكش دعوايش شد و رابطه آنها رو به تيرگي نهاد و همين مورد باعث ركود كارشان شد و به اين طريق عباس مشكلش بزرگتر شد زيرا خانه دومش نيمه كاره بود و حرص و جوش هم جلو چشمهايش را گرفته بود ؛ واقعيتها را نمي ديد و حتي براي بدست آوردن بقيه پول ، دست به رشوه ، رياكاري و ... مي زد. او خدا را از ياد برده بود. او مي خواست آرامش را براي آينده اش فراهم كند ، اما در اين راه آرامش را از دست داده بود. اين يعني ايمان نداشتن به خدا و شريك قراردادن مال دنيا در كنار خدا.

اگر تمام خانه هاي ايران هم مال تو باشد ، بدون خدا آرامشبخش نيست و نمي تواند آينده را براي تو تضمين كند. اگر قرار باشد براي تضمين آينده ، رشوه ، رياكاري ، دروغ و كم فروشي و خيانت و ... به كار برده شود ؛ آرامش از زندگي سلب مي شود و حرص و جوش به دنبال دارد. براي بدست آوردن آرامش نبايد آرامش را از دست داد. در مواقعي از زندگي كه خدا را نظرنداريد نفس شما به حالت ركود مي رود و مدام پسرفت مي كند. نفسهاي ضعيف وارد بهشت نخواهند شد زيرا تحمل نور پروردگار عالميان را ندارند. خداي مهربان توانا تمام وقايع دنيا را مي بيند، بنابراين مشكلات ما را هم مي بيند و به طور كامل از تمام وقايع و مشكلات باخبر است. پس زياد حرص و جوش نخوريد؛ با اين كار خود را از بين مي بريد. زندگي بدون خدا يعني حرص و جوش براي مال دنيا. زندگي بدون خدا يعني براي تضمين روز مباداي فرضي ، با حرص و جوش دنبال خانه ديگري باشيد تا خانه دومي زندگي شما را تضمين كند. بدون خدا هيچ چيزي تضمين شده نيست. بدون خدا هزار خانه هم نمي تواند آينده شما را تضمين كند. همه چيز فاني است و با يك اتفاق ساده مثل سيل و يا زلزله و يا ركود اقتصادي، همه معادلات دنيوي به هم مي خورد. از همين حالا حرص و جوش براي مال دنيا را از زندگي خويش دور كنيد و در هر كاري خدا را مدام در نظر داشته باشيد.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home