زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2009/02/06

دير است بجنبيد!

واقعا ما كي هستيم؟ آيا ما اولين نسل انسانهاي روي كره زمين هستيم؟ آيا قبل از ما پدران و مادران و اجداد ما زندگي نميكردند! چه ساده و چه راحت مردند! دنيا را ترك كردند. زمانه و روزگار همه آنان را به راحتي پشت سر گذاشت و آن همه دغدغه ها ، اضطرابها، دلهره ها، عشقها، كينه ها چي شد؟ آيا غير از يك خاطره چيز ديگري از آن باقيست و حتي در اكثريت موارد خاطره اي هم باقي نمانده است. آن همه جنگها ، صلحها ، زياده خواهي ها ، شكنجه ها ، آزارها و اذيتها چي شد؟ آن همه لشكركشي ها و خدايان و معابد دروغين چي شد؟ آن همه طمعها ، بخلها ، ظلمها چي شد!! ما انسانها چقدر فراموشكاريم و چقدر ساده خدا را فراموش ميكنيم. واقعا چقدر مسخره است! همه نسلهاي قبلي ما مريض شدند بالاخره درمان نشدند از بين رفتند تدفين شدند خاكستر شدند و حالا اثري از آنان باقي نيست. تنها چيزي كه مانده است و ميماند خداست. آن قدرت بي پايان ازلي كه همه مقهور اوييم. همه دنيا مقهور يك اراده ، يك قدرت ، يك منشاء هستند و آن هم خداي تواناي مهربان بي همتاست. هيچكس در مقابل او پايدار نيست و همه محكوم به فنا هستيم. چقدر نژادپرستيها در طول تاريخ بوجود آمد! چه نژادها و اقوامي كه فكر ميكردند از ساير اقوام و نژادهاي ديگر برتر و بهتر و باهوشترند!! چه بر سرشان آمد؟ آيا هيچ صدايي از آنان بلند ميشود؟ آيا نام نيكي از خود بر جاي گذاشته اند؟ آيا خود شما به آنان افتخار ميكني؟! چه بسيار اقوامي كه در رفاه كامل به سر ميبردند و در ناز و نعمت فراوان بودند؛ اما يك روز صبح اثري از آنان نبود. ديگر آن همه آرزوها ، نعمتها ، زنها ، مردها ، فرزندان از بين رفته بود چه بسيار اقوامي كه در طول تاريخ اين بلا به سرشان آمده است! چه بسيار افرادي كه مجذوب مال دنيا شده بودند؟ چه بسيار افرادي كه به جاي خدا از مقدسين خويش طلب كمك ميكردند! چه بسيار زناني كه فقط در فكر لباس و ظاهر خويش بودند! چه بسيار مرداني كه هوسراني پيشه آنان بود! آيا نامي از آنان باقيست! آيا شما ميتوانيد كاري براي آنان انجام دهيد و آنان را از آتش جهنم برهانيد و بهشت را براي آنان تضمين كنيد؟ چقدر تعصبهاي فرقه اي بوجود آمد هيچكدام به خاطر خدا نبود. بلكه غرور شيطان بود كه از طرف شياطين به آنان القا ميشد. چه بسيار ساده لوحانه است كه فكر كنيم فرقه گرائي دستور خداست. چه بسيار جاهلانه است كه فكر كنيم خدا طرفدار فرقه خاصي است. چه بسيار ساده لوحانه است كه فكر كينم خدا فرقه ما را نازل كرده است.! خداي قادر متعال از اين افكار شيطاني مبراست. چه بسيار تعصبهاي غلط مذهبي و فرقه اي كه باعث جنگهاي بزرگ تاريخ شده است. چقدر انسانهاي بيگناه ، كودكان و زنان پايمال شدند! چقدر انسانهاي جاهل كه در مقابل پيام خدا و يكتاپرستي قد علم ميكردند و مقاومت نشان ميدادند. و در مقابل پيام ساده و همه فهم يكتاپرستي جبهه گيري ميكردند!! واقعا مسخره است!! چطور ما به خود حق ميدهيم و جراتش را داريم كه در مقابل پيام يكتاپرستي مقاومت نشان دهيم و جبهه گيري كنيم. چقدر رهبان و ملاها كه پيام خدا را خراب ميكردند و آن را درست و امين به مردم نميرساندند. چقدر بيچاره بودند! آيا هيچ نام خوشي از آنان باقيست!! نه هرگز! فقط افراد مخلص و يكتاپرست بدون تعصب فرقه اي و قومي نامشان ماندگارست. آيا ابراهيم پيامبر كه با اخلاص و نيت پاك خويش درخت يكتاپرستي را بنا نهاد نامش باقيست يا رهبان و ملاها!! . هميشه افراد مخلص و ساده دنياي آينده را ميسازند و جهان بالاخره از آن آنان است. اين وعده خداست و در وعده خدا دروغ نيست.! آن بيچارگان با مقاومتها و لجبازيهايشان به جز نابودي خويش كاري نكردند و خود هم نميدانستند كه اينطور ميشود زيرا خود فكر ميكردند كه در راه راست به سر ميبرند. اي خداي مهربان ما به جز تو پناهي نداريم و به جز تو كمك و ياوري نداريم. اي خداي توانا ما آن قدر قدرتمند نيستيم كه بتوانيم در مقابل بتهاي دنياي كنوني و مال دنيا و ظواهر فريبنده دنيا صددرصد مقاوم باشيم. اي خداي مهربان پس به داد ما برس و دل مارا خوش كن . خداي توانا ما با نيت پاك تورا ميخوانيم و از كسي هم نميترسيم پس بنابراين ما را در راهمان مقاوم كن. ما به جز تو كسي ديگر را در شعائر ديني خويش مثل نماز و زكات و قرباني و صدقه و... در نظر نداريم. اي خداي يكتاي توانا ما با تو عهد ميبنديم كه هيچوقت اين قول خويش را زير پا نگذاريم حتي اگر در اين راه نابود شويم. نام تو آنقدر زيباست . خاطره تو آنقدر زيباست! آنقدر نام تو آرامشبخش است كه قابل قياس با هيچ لذتي نيست! ما هيچ شريكي در عبادت تو قرار نميدهيم و از پيامبر ، ائمه ، و ساير مقدسين طلب كمك نميكنيم. اي خداي توانا ما ضعيف و درمانده ايم در اين دنياي فريبنده و ظالم مدام دچار وسوسه هاي شيطان ميشويم و ميدانيم كه تو نسبت به آنان كه فقط تورا ميخوانند ، لطف مخصوص داريد و بسيار بخشنده هستي. اي خداي مهربان ما به هنگام سختي و ملايمت فقط تو را ميخوانيم و هيچوقت در عبادت خويش افرادي همچون پيامبر ، ائمه را واسطه قرار نميدهيم. زيرا ميدانيم كه تو از رگ گردن به ما نزديكتري و واسطه قراردادن در عبادت و دعا جزو حيله هاي شيطان است.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home