زمین خدا (تزکیه نفس)

[24:21] اي کساني که ايمان آورده ايد، از گام هاي شيطان پيروي نکنيد. هرکس از گام هاي شيطان پيروي کند، بايد بداند که او به گناه و پليدي دعوت مي کند. اگر موهبت خدا و رحمت او بر شما نبود، هيچ يک از شما خالص نمي شد. ولي خدا هر که را بخواهد، خالص مي گرداند. خداست شنوا، دانا.

خدا یکتاست    نکته های یکتاپرستی   تزکیه نفس    زندگی    اخبار    معجزات ریاضی قرآن    رد حديث و سنت    سایت انگلیسی   سایت عربی    واسطه ها در پرستش و نیایش

دانلود

 

2008/05/04

هديه آزادي

هديه آزادي

شيطان بوسيله خدا تا روز قيامت اجازه داده شده است تا كه معناي زندگي را به طور موقتي بدزدد. در اين آزمايش هر شخصي اراده و اختيار كامل دارد. شيطان با به كاريردن جنها و انسانهاي شيطان نما پيام چند خدايي (شراكت با خدا) را در بين ما رواج ميدهد. شراكت با خدا يعني نسبت دادن منشا چيزي به كسي به غير از خداي بزرگ.

كمي فكر كنيد ببينيد آيا شيطان معناي زندگي و خداپرستي را از زندگي شما ندزديده است؟

آيا شيطان و دستيارانش شما را به مال دنيا مشغول نكرده اند؟

آيا تا به حال فكر كرده ايد كه شيطان چند ميليون نفر را در طول تاريخ با سراب گمراه كرده است؟

آيا شيطان و دستيارانش شما را به تقدس شخصيتهاي مذهبي مثل محمد و علي و حسين مشغول نكرده اند؟

آدمي با بزرگترين هديه متولد شده است و آن هم آزادي انتخاب است. شيطان ميداند كه با آزادي دروني و دريافت پيام خدا ،بشر شانس بزرگي براي نجات پيدا خواهد كرد. بنابراين او شديدا مصمم است تا كه اين آزادي را از ما بگيرد. او ميتواند با وابسته كردن ما ،ما را اسير خود كند و آزادي را از ما بگيرد.او متوجه شده است كه بهترين راه براي گرفتن آزادي اين است كه تعلق شما را به مال دنيا و شخصيتهاي مذهبي محكم كند. در آن صورت ما سايه خدايمان را از دست خواهيم داد. او مصمم است كه ما به محمد و علي دل ببنديم و خداي خود را فراموش كنيم.او مصمم است كه ما فكر و ذكرمان محمد و عيسي و علي باشد . او در اين راه تمام تلاش خود را ميكند.از چپ و راست و بالا و پايين به ما هجوم مياورد.


[7:17] ثم لاءتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمنهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شكرين

[7:17] "من از جلو و از پشت سرشان و سمت راست و چپ آنها نزدشان خواهم آمد و تو اكثرشان را ناسپاس خواهى يافت."


آدم نمونه خوبي براي سرپيچي از فرمان خداست . شيطان بوسيله نزديك كردن آدم به درخت ممنوعه اورا مشرك ساخت.درخت ممنوعه همان شرك است درخت ممنوعه سمبل عناصر و موجودات فاني هستند. كساني مثل عيسي و محمد و مريم و علي و حسين عناصر موقت و فاني هستند.


[17:64] "تو مي تواني با صداي خود آنها را فريب دهي و با تمام نيروها و تمام مردان خود عليه آنها بسيج شوي و در اموال و فرزندانشان شريك باشي و به آنها وعده دهي. آنچه شيطان وعده مي دهد، جز خيالي واهي نيست.


[3:175] اين روش شيطان است كه ترس را به ياران خود القاء مى كند. از آنها نترسيد و درعوض از من بترسيد، اگر مؤمن هستيد.


[35:41] خداست كه آسمان ها و زمين را نگاه مي دارد، تا مبادا ناپديد شوند. اگر قرار بود كس ديگري آنان را نگاه دارد، مسلما ناپديد مي شد. اوست باگذشت، عفوكننده.

[34:21] او هرگز قدرتي بر آنها نداشت. ولي ما، كساني را كه به آخرت ايمان دارند، از كساني كه به آن شك دارند،* اين چنين متمايز مي كنيم. پروردگار تو همه چيز را كاملا تحت كنترل دارد.همه چيز زندگي مارا خدا تعيين ميكند.

آيا شما رنگ خود را انتخاب كرده ايد؟

آيا شما كشور و شهر خود را انتخاب كرده ايد؟

آيا شما مذهب مادرزادي خود را انتخاب كرده ايد؟

ايا واقعا شما خودتان همسر خودت !! را انتخاب كرده ايد؟

اگر شما مذهب مادرزاديت را انتخاب نكرده ايد از كجا ميدانيد كه عقيده ات صحيح است؟ اگر تو مادرزادي بودايي بودي آيا باز هم نسبت به فرقه تعصب نشان ميدادي؟پس چرا اينقدر نسبت به فرقه خود آتشي هستي؟ مگر خدا اين را از تو خواسته است؟ آيا تا به حال فكر كرده اي كه خدا در اين دنياي فاني از تو چي خواسته است؟ آيا تا به حال در اعمال و كردار خود انديشيده اي ؟ آيا ميدانيد كه هدف از آفرينش ، عبادت و ستايش خداي يكتاست.ايا واقعا شما خودتان همسر خودت !! را انتخاب كرده ايد؟ همه چيز را خدا طراحي كرده است. يكتايي كه كل فرمانروايي آسمانها و زمين متعلق به اوست. او هرگز نه پسري داشت و نه در فرمانروايي شريكي دارد. او هر چيزي را به اندازه اي دقيق آفريد؛ او همه چيز را دقيقا طراحي کرد.

[64:14] اي كساني كه ايمان آورده ايد، همسران و فرزندان شما مي توانند دشمنان شما باشند؛ مواظب باشيد. اگر گذشت كنيد، فراموش كنيد و ببخشيد. پس خدا عفوكننده است، مهربان ترين.

زندگي دنيا آزمايشي است كه براي ما طراحي شده است. دو آيه زير آيات طلايي هستند كه بايد آنها را با آب طلا نوشت.

[35:5] اي مردم، وعده خدا حقيقت است؛ بنابراين، فريب اين زندگي فرومايه را نخوريد. با تصورات باطل از خدا منحرف نشويد.

[30:7] آنها فقط به چيزهاي اين دنيا كه براي آنها قابل ديدن است اهميت مي دهند، در حالي كه به كلي از آخرت غافل هستند.

شيطان ما را از همه چيز ميترساند. او مارا از فقر ميترساند و با اين حربه ما را به ثروت و مال دنيا وابسته ميكند.او به شخصيتهاي مذهبي مثل محمد و عيسي و علي تقدس ميبخشد و به اين طريق ما را از آنها ميترساند. آنوقت ما به جاي خدا به ذكر شخصيتهاي مذهبي ميپردازيم.

[3:175] اين روش شيطان است كه ترس را به ياران خود القاء مى كند. از آنها نترسيد و درعوض از من بترسيد، اگر مؤمن هستيد.

آيا شما به تنها پرستش خدا فكر كرده ايد؟

آيا ميتوانيد از ذكر روزانه مقدسين خود مثل محمد و علي و .. دست برداريد و دوباره به سايه خدا پناه ببريد؟

برادر مسلمان ، خواهر مسلمان مواظب باشيد كه ابولهبهاي زمان شما را به بهانه شفاعت و توسل فريب ندهند. شما نبايستي از محمد و علي به جاي خدا تقاضاي كمك كنيد ، اين حيله شيطان است براي نابود كردن شما. خداي مهربان به شما اميد و شادي ميدهد اما شيطان شما را از ياد خدا دور ميكند. شيطان دوست دارد كه شما به جاي خدا از محمد و علي تقاضاي كمك كنيد. مسلما ياران خدا از چيزي نميترسند و به خاطر پول و مقام براي خدا شريك قرار نميدهند . قانون خدا اين است كه همه گناهان را ميبخشد به جز شرك. پس بياييد فقط خداي خود را عبادت كنيم و فقط از او طلب كمك كنيم و فقط به او دل ببنديم او از همه كس به ما نزديكتر است. فطرت ما براساس تنها خدا ساخته شده است و در غير از آن احساس آرامش نخواهيم كرد. بياييد از پيام خدا (قرآن ) پيروي كنيم و خود را از قيد و بندهاي بوجود آمده رها كنيم. پيام خدا هديه آزادي مارا به همراه دارد. اينک و براي هميشه غرق در شادي باشيد.

[10:62] مسلما، ياران خدا نه از چيزي بترسند و نه اندوهگين خواهند شد.

[10:63] آنها کساني هستند که ايمان مي آورند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند.

[10:64] براي آنهاست لذت و خوشبختي در اين دنيا و همچنين در آخرت. اين است قانون تغييرناپذير خدا. چنين است بزرگ ترين پيروزي.

0 توضيحات:

Post a Comment

<< Home